NetKampus  
 

NETKAMPUS

NetKampuksen e-oppimisjärjestelmä tarjoaa ratkaisun sekä audio-visuaalisen että muun digitaalisen materiaalin tuotantoon ja jakeluun verkon välityksellä. NetKampus tarjoaa koulutusta ja tietoa ajasta ja paikasta riippumatta, ja laadusta tinkimättä.

NetKampus ei tarjoa ainoastaan teknologiaa, vaan ratkaisuja verkko-opetuksen tuottamiseen. NetKampuksen ydinosaaminen keskittyy nimenomaan itse e-oppimisympäristön toteutukseen kokonaispalveluna.

Palvelu on suunnattu pääasiassa erilaisille koulutusorganisaatioille, eli yliopistoille, korkeakouluille sekä julkisille ja yksityisille organisaatioille, jotka tarjoavat koulutusta tai muuta informatiivista materiaalia sidosryhmilleen. Palvelu räätälöidään jokaisen organisaation tarpeiden mukaan.

Teknologia
NetKampuksen digitaalisen materiaalin jakeluympäristöön voidaan tuottaa erilaisia materiaaleja ja tiedonjakelukanavia.

 • audio-visuaalinen materiaali; sisältää videon sekä synkronisoidun dia-presentaation
 • kirjallinen materiaali; kysymys-vastauslomakkeet, esimerkkitapaukset (case-study), kertaustehtävät, luettavaa materiaalia...
 • artikkelilinkit
 • keskustelufoorumit
 • jne..

Jakeluympäristö on suojattu, ja asiakasorganisaatio päättää keille on pääsy mihinkin materiaaliin. Tunnistautuminen ja käyttäjähallinta on osa NetKampuksen palvelua.Yliopistot ja korkeakoulut

Opetuksen tehostaminen, resurssien kustannustehokkaampi hyödyntäminen sekä korkeakoulujen yksilöityminen ja profiloituminen entistä suppeammalle sektorille ovat luoneet tarpeen verkko-opetuksen ja e-oppimisympäristöjen kehittämiselle. Verkko-opetukseen liittyvää teknologiaa on ollut saatavilla jo vuosikymmenen verran, mutta kasvava tarve interaktiivisempaan etätyöskentelyyn ja organisaatioiden jonkinasteinen riittämättömyys palvelun kokonaisvaltaiseen tuottamiseen on luonut aukon e-oppimismarkkinoilla.

NetKampus tarjoaa ratkaisun e-oppimispalveluiden tuottamiseen ulkoistetusti. E-oppimisympäristöön voidaan toteuttaa kokonaisia kursseja, osia kursseista tai voidaan tukea perinteisesti järjestettävää opetusta toteuttamalla ylimääräistä lisämateriaalia verkkoon. Organisaatio voi hankkia palvelun räätälöidysti, eli kustannuksia syntyy vain niistä palveluista mitä tarvitaan ja teknologia kuuluu osana palveluun ilman lisenssimaksuja.

 • Pääasiallinen palvelu korkeakouluille on opetusmateriaalin ja muiden interaktivisten opetusmenetelmien toteuttaminen digitaaliseen muotoon, niiden tuottaminen e-oppimisympäristöön sekä järjestelmän ylläpito.

 • Lisäksi NetKampus tarjoaa palveluun liittyvää koulutusta, konsultointia koulutusmateriaalin suunnitteluun ja toteutukseen sekä materiaalin ja kokonaisten kurssien toteutusta.

 • NetKampus suunnittelee myös tarvittaessa uusia teknologiaratkaisuja halutun opetusympäristön toteuttamiseen, tai palvelujen liittämiseen jo olemassaolevaan ympäristöön.

 

Yritykset

Yritysvalmennuksesta on tullut tärkeä osa yritysten kilpailukykyä, sekä työnantajamarkkinoilla että asiakasmarkkinoilla. Globalisaatio on todellista, ja kansainvälistyminen on mahdollisuus mutta myös elinehto monelle yritykselle, varsinkin kilpailluilla aloilla. Tietoyhteiskunta ratkaisee monen asian, mutta myös ihmiskontakti on tärkeä. Kommunikoinnista sidosryhmien kanssa on tullut haaste.

NetKampus on ratkaisu moniin yrityksen kommunikointi- ja viestintäongelmiin. Ulkoistettu palvelu säästää yritykseltä sekä aikaa että resursseja, ja ohjaa jokaisen osatekijän taidot keskitetysti kunkin omaan osaamisalueseen. NetKampus mahdollistaa koulutuksen, viestinnän ja muun tiedonjakelun ajasta ja paikasta riippumatta ja siten, ettei ihmiskontakti huku kokonaan muuten niin tietoteknisessä ympäristössä.

Yritysvalmennus
NetKampus tarjoaa ratkaisun yritysvalmennuksen tehostamiseen. NetKampus räätälöi ja toimittaa koulutuspaketit kokonaispalveluna yrityksen tarpeiden mukaan. NetKampuksen tarjoamia palveluja yrityksille ovat:

 • Koulutustarpeen kartoittaminen ja siihen liittyvä konsultointi
 • Kouluttajien ja asiantuntijoiden hankinta
 • Koulutuksen ja koulutusmateriaalin suunnittelu
 • Koulutusmateriaalin tuotanto
 • Digitaalisen materiaalin toteutus ja ylläpito
 • Järjestelmän ylläpito
 • Järjestelmän mahdollinen muokkaaminen tai sovittaminen yrityksen tarpeiden mukaan

Viestintä
Yritys voi tehostaa markkinointiviestintää NetKampuksen tarjoamilla palveluilla. Yritys voi asettaa audio-visuaalisen presentaation kotisivuilleen, ja viestiä sen välityksellä tehokkaasti sidosryhmilleen mistä tahansa aiheesta. Audio-visuaalinen viestintä on tehokkaampaa perinteiseen tekstiin verrattuna ennenkaikkea siksi, että tieto on "nopeampaa" havainnoijan kannalta, oikean ihmisen selittäessä asiaa parantuu sen ymmärrettävyys ja lisäksi asia inhimillistyy.

 

 
 
In Finnish In English In Spanish